فارسی

روشان حساب صنایع ماندگار

حسابداری-حسابدار-مالی-مالیاتی-مالیات-عملکرد-ارزش افزوده-گزارش فصلی-خرید-فروش-اظهارنامه-مالیات حقوق-ل

روشان حساب صنایع ماندگارروشان حساب صنایع ماندگارروشان حساب صنایع ماندگار
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

روشان حساب صنایع ماندگار

 

ارائه کلیه خدمات حسابداری مالی و مالیاتی-مشاوره مالی و مالیاتی-مدیریت مالی-ثبت اسناد بر طبق استانداردهای حسابداری-تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارشات مالی و مدیریتی-انجام رسیدگی و بررسی حساب ها و اسناد و گزارشات مالی-تجزیه و تحلیل و استقرار سیستم های کنترل داخلی و مدیریتی-تنظیم و تسلیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده-تسلیم گزارشات فصلی خرید و فروش-تحریر دفاتر قانونی-رفع اختلاف حساب و مغایرت های مالی-اصلاح حساب ها-طراحی و مشاوره سیستم های مالی و مالیاتی-تسلیم لیست مالیات بر حقوق و لیست بیمه تامین اجتماعی-اجرای بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی